Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw antwoord er niet bij? Voeg hem dan via het formulier toe, dan proberen wij deze spoedig te beantwoorden en toe te voegen aan de pagina.

 

Q: Wat is de status van de plannen?
A: Momenteel is een ontwerp ingediend bij de gemeente en is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd als onderdeel van de coördinatieregeling.

Q: Waar kunnen we alle plannen inzien?
A: Op onze website vindt u diverse impressies van het ontwerp om omwonenden en belanghebbenden inzicht te geven in de beoogde ontwikkelingen. Het volledige plan wordt na akkoord van Burgemeester en Wethouders openbaar en ter visie gelegd.

Q: Is de vergunning al afgegeven?
A: Nee, de bestemmingsplanwijzing en aanvraag omgevingsvergunning lopen nog en worden na beoordeling door de gemeente nog ter visie gelegd.

Q: Wanneer staat de start van de bouwwerkzaamheden gepland?
A: De start staat gepland medio 2022.

Q: Waar kunnen we terecht als we een woning willen kopen / huren?
A: Houd onze website in de gaten. In de loop van 2021 zal hier meer over bekend worden.

Q: Kijken de nieuwe bewoners straks bij mij naar binnen?
A: In de planvorming is rekening gehouden met de privacy van de bestaande bewoners. De grondgebonden woningen zijn met de tuinen tegen de bestaande tuinen gelegd om afstand te creëren tussen de woningen onderling. Door een knik aan te brengen in het woongebouw aan de Enschotsestraat ontstaat een verbreding van het wegprofiel en afstand t.o.v. de tegenoverliggende bebouwing. De grondgebonden woningen en de appartementen aan de Rozenstraat zijn teruggelegd t.o.v. de rooilijn / gevellijn om in het krappe straatprofiel meer ruimte en lucht te creëren en voldoende privacy te garanderen.

Q: Kijken de nieuwe bewoners straks bij mij in de tuin?
A: In de planvorming is rekening gehouden met de privacy van de bestaande bewoners. De grondgebonden woningen zijn met de tuinen tegen de bestaande tuinen gelegd om afstand te creëren tussen de woningen onderling. De algemene verkeersruimten van de woongebouwen liggen bovendien op ruime afstand van de naburige percelen.

Q: Krijg is straks nog wel zon in mijn tuin?
A: De standaard bebouwingshoogte is met drie tot vier bouwlagen gelijk aan de bestaande fabrieksgebouwen van 10 á 12 meter hoog. Bovendien ligt de nieuwbouw veel verder van de naburige percelen dan de huidige bebouwing die hoofdzakelijk op de perceelgrens staat. De meeste bewoners zullen er juist op vooruit gaan qua bezonning.

Er zijn qua bouwhoogte twee uitzonderingen. Het woongebouw aan de Enschotsestraat van acht en het woongebouw aan de Rozenstraat van vijf bouwlagen hoog. Door de goed gekozen positionering van deze hoogteaccenten valt de schaduw op de belangrijkste momenten van de dag op openbaar gebied en niet bij bewoners in de tuin.

Q: Mijn perceel grenst aan het plangebied, hoe wordt omgegaan met de erfafscheiding?
A: In basis wordt de bestaande erfafscheiding gerespecteerd. Op enkele plaatsen, zoals achter de woningen aan de Goudenregenstraat wordt een gaashekwerk geplaatst met begroeiing.

Q: Mijn woning / bijgebouwen zijn tegen de bestaande fabrieksgebouwen aangebouwd. Wordt hier rekening mee gehouden bij de sloop?
A: Er is reeds een inventarisatie gemaakt van de zogenaamde mandelige situaties met aangrenzende percelen. In overleg met de betreffende eigenaren zal gekeken worden naar een goede en passende oplossing voor de situatie.

Q: Krijgen wij een achterom?
A: Momenteel wordt er geen erfdienstbaarheid verleend door de eigenaar van het fabrieksterrein aan aangrenzende percelen. In het nieuwe plan wordt deze situatie gehandhaafd. Omwonenden krijgen geen achterom op de grond van de nieuwe ontwikkeling.

Q: Waar gaan de nieuwe bewoners en hun bezoek parkeren? Er is al weinig parkeergelegenheid in de wijk?
A: Wij ontwikkelen een plan met een sluitende parkeerbalans volgens het beleid van de gemeente Tilburg. Dat betekent dat de bewoners en bezoekers van de nieuwbouw op eigen terrein gaan parkeren. Er is geen sprake van een toename van de parkeerdruk op de wijk. Sterker nog, door het wegvallen van de bedrijvigheid zal de parkeerdruk in de wijk hoogstwaarschijnlijk afnemen.

Q: Wordt het straks drukker in de straat?
A: Door de ligging van de beoogde in- en uitritten zal 75% van de nieuwe verkeerbewegingen verlopen via de Enschotsestraat. Gezien de status van de straat als uitvalsweg, zal deze verkeersintensiteit verwaarloosbaar zijn. De overige 25% van de verkeersbewegingen zullen afgewikkeld worden via de Rozenstraat. Dit is een geringe toename, maar daar tegenover staat dat het vrachtverkeer voor de huidige bedrijven zal komen te vervallen.

Q: Mijn achtertuin grenst straks aan een parkeervoorziening. Kan ik overlast verwachten?
A: De parkeervoorziening is privaat gebied. Overlast in de vorm van criminaliteit is daarbij vrijwel uit te sluiten. De ruime opzet van de parkeervoorziening, deels groene inrichting, afstand tot de bestaande woningen en verdeling van de parkeerplaatsen over het plangebied zorgen er voor dat het aantal verkeersbewegingen en de geluidsoverlast niet noemenswaardig zullen zijn.

Q: Is het nieuwe park toegankelijk voor iedereen in de wijk?
A: Het nieuwe park wordt onderdeel van het openbaar gebied en kan door iedereen worden gebruikt. Met deze ontwikkeling willen we de groene ruimte op aantrekkelijke wijze in de wijk versterken.

Q: Wat gebeurt er met de grote bomen op het pleintje bij de Rozenstraat-Jasmijnstraat?
A: De bomen worden behouden en worden onderdeel van het nieuwe park.

Q: Kunnen we overlast / hangjeugd verwachten in en rond het nieuwe park?
A: Het wordt een aantrekkelijk en overzichtelijk park, zonder donkere hoeken. Daarnaast heeft het park een menselijke schaal en zijn de woningen over de gehele lengte van het park georiënteerd op het openbare gebied, waardoor de maatschappelijk controle optimaal is. Het openbare gebied wordt volgens de gemeentelijke richtlijnen ingericht en uiteindelijk ook overgedragen aan de gemeente. Met een zorgvuldig gekozen verlichting zullen we zorgdragen voor een veilige en prettige leefomgeving.

Q: Is lichtoverlast te verwachten?
A: Het openbare gebied wordt volgens de gemeentelijke richtlijnen ingericht en uiteindelijk ook overgedragen aan de gemeente. Met een zorgvuldig gekozen verlichting zullen we zorgdragen voor een veilige en prettige leefomgeving.

Q: Wat voor mensen komen er straks te wonen?
A: Het plan kent een grote diversiteit aan woningtypen en zal een gemêleerd publiek aantrekken. De goedkopere woningen zijn gelegen aan de Enschotsestraat en de middeldure en duurdere woningen aan de Rozenstraat en het nieuwe park.

Q: Waarom komen er niet gewoon alleen huizen maar ook appartementen?
A: Het transformeren van een besloten fabrieksterrein naar een aantrekkelijke woonomgeving is alleen financieel haalbaar bij een bepaald aantal woningen. Daarnaast willen een aantrekkelijke groene openbare ruimte teruggeven aan de wijk.

Q: Hoe weet ik zeker dat het klopt wat u nu zegt?
A: Wij ontwikkelen dit plan in samenwerking met de gemeente. Zij zijn betrokken bij de plannen en berichtgeving omtrent deze nieuwbouwontwikkeling. Bovendien heeft de gemeente als taak te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat.

Q: Hebben wij als omwonende nog inspraak?
A: Deze informatie maakt deel uit van de omgevingsdialoog. Door de huidige situatie omtrent COVID-19 kunnen we dit helaas niet realiseren middels een informatiebijeenkomst. We hebben daarom gekozen om u via een flyer en een website te informeren. Het betreft geen participatietraject, waarbij bewoners mee kunnen denken over het ontwerp. Wel kunt u uw bevindingen kenbaar maken aan ons door een reactie achter te laten op de website. Zoals u kunt lezen op de website zal ca. twee weken nadat u de flyer heeft ontvangen, een webinar plaatsvinden.

Q: Ik heb nog vragen aan VOF Spaendonck over het project. Kan ik ook individueel contact met hen opnemen?
A: Jazeker, dat is uiteraard mogelijk. Met een aantal mensen is ook al individueel contact geweest. Stel je vragen s.v.p. via onderstaand contactformulier.

Q: Ik heb een vraag gesteld maar nog geen antwoord gehad. Hoe kan dat?
A: Na de webinar (op 2 maart) hebben we een periode van 2 weken waarin we de vragen verzamelen. De vragen zullen na deze periode worden beantwoord. Met een aantal mensen is al contact opgenomen over hun vraag. Met de mensen waarmee nog geen contact is geweest, wordt dan ook contact opgenomen en zij ontvangen dan ook antwoord op hun vraag.

 

Stuur jouw vraag over het project Spaendonck aan ons door via onderstaand formulier